Erityisopetus ja erityinen tuki suomalaisissa kouluissa

Suomessa lapsilla on mahdollisuus saada erityisopetusta ja erityistä tukea, esimerkiksi avustaja koulunkäyntiin. Tästä vastaa käytännössä koulun oppilashuolto, jota organisoi koulutoimi ja perusturvalautakunnan alaiset terveys- ja sosiaalitoimi.

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat

 • päiväkodinjohtaja/koulunjohtaja/rehtori
 • erityisopettaja(t)
 • terveydenhoitaja
 • psykologi(t)
 • sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja

Tuen tarpeen kesto ja muoto vaihdella. Kyseessä voi olla lyhytaikainen tai koko elämän läpi kestävä tarve, tai se voi myös vaihdella eri ikävaiheiden välillä. Lapsen tuen tarpeen määrittelyssä tilannetta katsotaan kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista, esimerkiksi perheen, opettajan ja oppilashuollon kannalta. Myös tukitoimien valinta vaihtelee yksilöllisesti. Keskeisintä on järjestää oppilaalle riittävä tuki.

Kun lapsella todetaan ongelmia, jotka liittyvät oppimiseen, kehitykseen tai tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin, lapselle voidaan suositella tutkimuksia, joissa näiden syitä pyritään selvittämään tarkemmin. Tällöin oppilashuoltoryhmä miettii, minkä avun piiriin oppilas tulisi ohjata, ja asiasta keskustellaan lapsen huoltajan kanssa. Vaikeuksia, jotka liittyvät oppimiseen tai tunne-elämään voidaan tutkia esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvolassa tai psykologilla. Niihin ei tarvita lähetettä, vaan huoltaja / koulu voi tilata ajan. Tarvittaessa laaditaan lähete sairaalaan lastentautien, -neurologian ja –psykiatrian sekä nuortenpsykiatrian poliklinikoille tai muuhun erikoissairaanhoidon yksikköön.

Tutkimusten jälkeen järjestetään tutkineen tahon kanssa yhteisneuvottelu, jossa voidaan miettiä jatkosuunnitelmia, esimerkiksi opetuksen eriyttämistä, osa-aikaisen tai pienryhmäopetuksen aloittamista tai lisäämistä.

Mikäli oppilas tarvitsee yksilöllistetyn opetussuunnitelman jonkin tai joidenkin oppiaineiden osalta, voidaan oppilaalle laatia HOJKS, eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Siirto erityisopetukseen voidaan tehdä missä vaiheessa tahansa, esimerkiksi välittömästi esiopetuksen alkaessa tai myöhemmillä luokka-asteilla.

Siirtyminen erityisopetukseen

Kun arvioidaan, että oppilas ei voi saavuttaa perusopetuksen tavoitteita tai toteutetut tukitoimet eivät ole olleet riittäviä, ryhdytään valmistelemaan erityisopetussiirtoa ja siirtymistä yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistettyyn opetukseen. Erityisopetussiirto on hallinnollinen toimenpide ja vaatii siksi seuraavat toimenpiteet:

 • Huoltajan kirjallinen suostumus erityisopetussiirtoon
 • Psykologin tai erikoislääkärin tutkimus ja lausunto erityisopetustarpeesta sekä oikeudesta mahdolliseen pidennettyyn oppivelvollisuuteen
 • Huoltajan kanssa keskustelu lapsen tukitoimenpiteistä ja oppimisympäristöstä. Oppimisympäristöön liittyvä tuki voi olla esimerkiksi oma luokka tai erityisopetusryhmä.
 • Keskustelu asiantuntijan tutkimusten perusteella opetuksen yksilöllistämisen laajuudesta, eli onko kyseessä tietty/tietyt oppiaineet vai koko oppimäärä, ja tehdään tästä päätös
 • Sivistystoimenjohtajan tekemä siirtopäätös erityisopetukseen siirtymisestä
 • HOJKS:n laatiminen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *