Suomalainen koulutusjärjestelmä lyhyesti

Kirkot toivat koulut Suomeen jo keskiajalla. Näistä ensimmäiset perustettiin Turkuun, jossa koulutusta annettiin tuleville papeille. Opetus säilyi kirkon vastuulla näistä vuosista aina 1800-luvulle saakka, jolloin Uno Cygnaeuksen ehdotuksen perusteella laadittiin kansakouluasetus. Kansakouluasetuksessa koululaitos siirtyi kirkon hallinnasta kuntien vastuulle.

Nykyinen peruskouluun perustuva koulutusjärjestelmä sai alkunsa vuonna 1970. Koulutusjärjestelmä voidaan jakaa kolmeen eri asteeseen, joita ovat yhdeksänvuotinen pakollinen peruskoulutus, ammatillinen tai yleissivistävä toisen asteen koulutus ja korkea-asteen koulutus. Lisäksi tästä voidaan vielä erikseen erotella vapaaehtoinen lasten varhaiskasvatus sekä aikuiskoulutus.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta järjestetään Suomessa päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Kyseessä on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka muodostuu lapsen hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta. Tämän perimmäisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon kuuluu turvallinen ja terve kasvu, kehitys ja oppiminen.

Varhaiskasvatuksen pohjan muodostavat valtakunnallisesti laadittavat varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden avulla kunnat laativat omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa. Jokaiselle päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevalle lapselle tehdään oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, johon kirjataan lapsen kasvatukselliset tavoitteet.

Esiopetus

Suomessa jokaisen lapsen on lain mukaan osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen vuotta ennen varsinaisen oppivelvollisuuden alkamista. Esiopetus on maksutonta ja sitä järjestetään kuusivuotiaille lapsille. Tavoitteena on saavuttaa riittävän hyvät kouluvalmiudet sekä vahvistaa lapsen itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja.

Esiopetukseen liittyy olennaisesti myös mahdollisten oppimiseen ja kehitykseen vaikuttavien ongelmien havaitseminen ja niihin puuttuminen ajoissa, jolloin voidaan tehokkaasti ehkäistä oppimisvaikeuksia tulevaisuudessa. Suomessa esiopetuksesta vastaavat kunnat.

Peruskoulu

Suomessa jokaisella lapsella on ollut oppivelvollisuus vuodesta 1921 alkaen. Tämä tarkoittaa, että jokaisella vakituisesti Suomessa asuvalla lapsella on velvollisuus hankkia perusopetuksen oppimäärä, joka on määritelty perusopetuslaissa ja opetussuunnitelmassa. Oppivelvollisuus alkaa samana vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän ja päättyy kun oppimäärä on suoritettu tai sen alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Peruskoulu voidaan vielä edelleen jakaa ala- ja yläluokkiin. Ala-asteella opiskellaan vuosiluokat 1-6 ja yläasteella 7-9. Luokilla 1-6 opetusta usein kaikissa aineissa antaa luokanopettaja, kun taas yläasteella opiskellaan oppiaineittain, jolloin jokaista oppiainetta opettaa oma opettajansa.

Peruskoulussa opiskelu on maksutonta, ja lisäksi Suomessa jokaiselle koululaiselle kuuluu maksuton kouluruoka päivän aikana. Lisäksi se tuottaa ns. jatko-opintokelpoisuuden, jolloin opintoja voi jatkaa toisen asteen koulutuksessa joko lukiossa tai ammattikoulussa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *